• ملک خود را جستجو نمائید

 • --انتخاب استان--
  --انتخاب شهر--
 • --انتخاب منطقه--
  --انتخاب محله--
 • --انتخاب نوع کاربری--
  --انتخاب نوع ملک--
 • نوع درخواست

خبر داغ آخرین قیمت مسکن درتهران

 • تاریخ درج:: 1394/08/12
 • منبع:: مرکز آمار
 • تعداد بازدید:: 4050

آخرین قیمت مسکن  درتهرانبراساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر متر مربع ساختمانهای مسکونی در تهران از قرار متری 4 میلیون و484 هزارتومان بوده که نسبت به فصل قبل یک دهم درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل فاقد هرگونه تغییرقابل ملاحظه ای است ،بر اساس گزیده یافته های آماری مرکز آمارایران ، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم ( تعداد ) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط ( حسابی ) قیمت در سطح کل شهر میشود از متوسط تعدیل شده ( متوسط وزنی ) که درآن وزن هر منطقه برابرسهم واحد های مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است استفاده میشود تا بتوان با حذف اثرحجم معاملات تفییرات واقعی را مشخص کرد.متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی درتهرانمتوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یازمین  ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی درشهر تهران 44.84 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0،1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل فاقد هرگونه تغییرقابل ملاحظه ای است ،همچنین تعداد معاملات فروش زمین ویا زمین ساختمانهای مسکو.نی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 35.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد کاهش داشته است ،درمیان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیش ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده درحدود89044 هزار ریال در منطقه 3 و کم ترین آن درحدود 14103 هزارریال در منطقه 20 بوده است ، تفییرات قیمت فروش هرمتر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر250000 هزار ریال در منطقه 1 بوده است ، همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 2 با 8.2 درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه 21 با 1.0 درصد دارای کم ترین سهم گزارش شده است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونیمتوسط قیمت فروش هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی درشهر تهران 40488 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد افزایش داشته است ،همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی درشهر  تهران نسبت به فصل قبل 23.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.4 درصد کاهش داشته است ،در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیش ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده درحدود84781 هزارریال درمنطقه 1 و کم ترین آن درحدود 20314 هزار ریال در منطقه 18 بوده است ،تفییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6660 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر240771 هزار ریال در منطقه 2 بوده است ،همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 5 با 11.5 درصد دارای بیش ترین سهم ومنطقه 22 با 0.9 درصد دارای کم ترین سهم است.متوسط مبلغ ماهانه اجاره بهامتوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 194214 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش داشته است  همچنین تعداد معاملات اجاره زیر بنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.2 درصد کاهش داشته است ، در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیش ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 324407 ریال در منطقه 1 و کم ترین آن 100012 ریال در منطقه 19 بوده است و تفییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای هرمتر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22727 ریال درمنطقه 20 و حداکثر 925000 ریال در منطقه 2 بوده است ، همچنین ازکل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 5 با 14.2 درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد کم ترین سهم گزارش شده است.  


خدمات ویژه ما

خدمات و سرویس های ویژه ما