• ملک خود را جستجو نمائید

 • --انتخاب استان--
  --انتخاب شهر--
 • --انتخاب منطقه--
  --انتخاب محله--
 • --انتخاب نوع کاربری--
  --انتخاب نوع ملک--
 • نوع درخواست

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه

 • تاریخ درج:: 1394/08/12
 • منبع:: قانونی مدنی
 • تعداد بازدید:: 13089

 املاک جوقاعده قرارداد ( ودیعه )ماده 607 - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه مجانا نگاهدارد ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.ماده 608 - درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.ماده 609 - کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا(یا ضمنا) مجازباشد.ماده 610 - درودیعه طرفین بایداهمیت برای معامله داشته باشندواگرکسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبه عنوان ودیعه قبول کندبایدآنرابه ولی اوردنماید واگردریداوناقص یا تلف شودضامن است.ماده 611 - ودیعه عقدی است جایزاست.تعهدات ( امین )                                                                                                              ماده 612 - امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاضامن است.ماده 613 - هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشدوامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمیتواندتغییردهدمگراینکه مالک صریحاً نهی ازتغییر کرده باشدکه دراین صورت ضامن است.ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی یا تفریط..ماده 615 - امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتداراو خارج است.ماده 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود وامین ازرد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یا عیبی است که درمال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.ماده 617 - امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگربا اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است.ماده 618 - اگر مال ودیعه درجعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا بازکند والاضامن است.ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.ماده 620 - امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که درآن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.ماده 621 - اگرمال ودیعه قهراًازامین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای ان اخذ کرده باشد باید آنچه را که درعوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذارمجبوربقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهررجوع کند.ماده 622 - اگروارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.ماده 623 - منافع حاصله ازودیعه مال مالک است.ماده 624 -امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یاقائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون دراخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.ماده 625 - هرگاه مستحق للفیر بودن مال ودیعه محقق گرددباید امین آنرابه مالک حقیقی ردکند واگرمالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.ماده 626 - اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او .ماده 627 - درصورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجوررا دارد.ماده 629 - اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس ازرفع حجربه مالک مسترد شود.ماده 630 - اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال باید پس ازرفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگراینکه ازمالک رفع حجرنشد باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.ماده 631 - هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجر قیم یا ولی نسبت بمال صفیر یا مولی علیه وامثال آنها ضامن نمی باشد مگردر صورت تفریط یا تعدی و درصورت لستحاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او وامتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هرنقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.ماده 632 -کاروانسراداروصاحب مهماخانه وحمالی وامثال آنها نسبت به اشیاءاسباب یاالسبه واردین وقتی مسئول میباشندکه اشیاء واسباب یاالسبه نزدآنهاایداع شده باشدویا اینکه برطبق عرف بلد درحکم ایداع باشد.ماده 633 - امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.ماده 634 - هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.


خدمات ویژه ما

خدمات و سرویس های ویژه ما